Obchodní podmínky

 • Společnost: Fotosběrna s.r.o. („zhotovitel“)
 • Identifikační číslo: 030 46 508
 • Sídlo: Nová 109, 273 51 Kyšice
 • Číslo bankovního účtu: 2600597399/2010  Fio banka, a.s.
 • Společnost je v zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 226754.
 • Prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese : www.barevnefoto.cz

Společnost Fotosběrna s.r.o. poskytuje za níže uvedených obchodních podmínek svým zákazníků, služby jejichž rozsah je uveden na internetové adrese www.barevnefoto.cz . Před vytvořením objednávky by se zákazník měl nejprve seznámit se službami Fotosběrna s.r.o. a v případě nejasností kontaktovat poskytovatele (Fotosběrna s.r.o.) na e-mailu info@barevnefoto.cz nebo telefonním čísle +420 723 293 803, kde mu budou v čase od pondělí do pátku od 7:30 hod do 16 hod poskytnuty potřebné informace. Případně si zákazník může informace vyhledat na odkazu „Jak vytvořit objednávku“.

Fotosběrna s.r.o. se zákazníkovi zavazuje zhotovit a dodat zakázku, kterou zákazník vytvořil a objednal na internetové adrese www.barevnefoto.cz a to v objednaném kvalitě, množství a v dodací lhůtě za platných  podmínek stanovených v aktuální nabídce Fotosběrna s.r.o. v den uzavření smlouvy. 

1. Vytvoření a zpracování  objednávky

 • Pouze na základě uvedených obchodních podmínek může společnost Fotosběrna s.r.o. převzít objednávku ke zpracování. Zákazník zasláním objednávky ke zpracování přes on-line obchod www.barevnefoto.cz  přistupuje na uvedené obchodní podmínky a to v plném rozsahu. Fotosběrna s.r.o. si vyhrazuje právo převzít objednávku vytvořenou zákazníkem pouze za podmínky, že zákazník nemá žádné dluhy vůči společnosti Fotosběrna s.r.o. , pokud tomu tak není, Fotosběrna s.r.o. má právo objednávku odmítnou nebo zadržet výrobky (objednávku) až do okamžiku uhrazení nedoplatku.
 • Fotosběrna s.r.o. je oprávněna odmítnou objednávku, která je neúplná nebo není řádně vyplněna a neobsahuje kompletní údaje o zákazníkovi, kompletní údaje objednaných foto-výrobků nebo není učiněna v souladu s obchodními podmínkami společnosti Fotosběrna s.r.o.
 • Po dokončení objednávky na on-line obchodě www.barevnefoto.cz  je zákazník povinen si zkontrolovat objednávku i uvedené údaje a poté může objednávku odeslat ke zpracování. Odesláním elektronické objednávky se tato objednávka stává pro zákazníka závaznou.
 • Zákazník provádí vytvoření objednávky foto-výrobků na on-line obchodně www.barevnefoto.cz , kde je zákazník povinen pro vytvoření objednávky dodržet postup pro vytvoření objednávky. Podrobný návod a popis postupu pro vytvoření objednávky je uveden v odkazu  „Jak vytvořit objednávku“.
 • Po dokončení objednávky je klientovi automaticky doručen e-mail o potvrzení přijetí objednávky ke zpracování, který však není brán jako okamžik uzavření smluvního vztahu mezi zákazníkem a Fotosběrnou s.r.o.

2 . Cena

 • Zákazník odesláním objednávky souhlasí s cenami objednaných výrobků a služeb, jejichž cena je uvedena v aktuálním ceníku, který je zveřejněný a denně aktualizován na webových stránkách www.barevnefoto.cz . Cena výrobků a služeb je platná ta, která byla uvedena v ceníku v okamžiku potvrzení objednávky ke zpracování. Akční ceny, které Fotosběrna s.r.o. uveřejnila na svých webových stránkách jsou platné pouze po dobu akce a za všech splněných podmínek akce a to každé jednotlivé akce zvlášť zveřejněné. Veškeré ceny uvedené v ceníku a na webové prezentaci www.barevnefoto.cz ,  pokud není uvedeno jinak jsou uvedeny v Kč (CZK) .
 • Cenu objednávky včetně poštovného zákazník hradí jím zvoleným způsobem platby. Zvolit může platbu prostřednictvím online platby a) platba kartou b) zrychlený bankovní převod c) bankovní převod. 
 • Při minimální výši objednaného zboží v hodnotě 1.500 Kč vč. DPH má zákazník nárok na DOPRAVU ZDARMA.
  Pokud výše objednávky je nižší než 1.500Kč vč. DPH bez dopravy a zákazník si zvolí typ dopravy s dobírkou, bude ke  zboží  automaticky připočtena doprava s dobírkou ve výši 120 Kč vč. DPH. Jestliže zákazník zvolí způsob úhrady zakázky bez dobírky a výše objednávky vč. DPH bez dopravy bude nižší než 1.500Kč, tak výše platby dopravy bez dobírky bude 99Kč vč. DPH.
 • K uzavření smluvního vztahu mezi zákazníkem a Fotosběrnou s.r.o.  dochází až okamžikem, kdy je zákazníkovi objednávka potvrzena e-mailem „Potvrzení přijetí objednávky ke zpracování“ ze strany Fotosběrny s.r.o. a to na email zákazníka, který zákazník uvedl v objednávce.
 • Zákazník není oprávněn po odeslání objednávky tuto objednávku jednostranně zrušit nebo objednávku měnit, pokud již objednávka byla potvrzena e-mailem „Potvrzení přijetí objednávky ke zpracování“.
 • Pokud je  objednávka zákazníkem odeslána a Fotosběrnou s.r.o. ji přijala ke zpracování, je zákazník povinen zhotovenou zakázku převzít a uhradit za ni příslušnou cenu. Pokud tak zákazník neučiní může Fotosběrna s.r.o. právní cestou vymáhat převzetí a uhrazení objednávky a to včetně dalších vzniklých nákladů.
 • Zákazník odesláním  internetové objednávky, která  je  považována ve smyslu § 1740 a násl. občanského zákoníku za přijetí návrhu na uzavření smlouvy na objednané zboží, souhlasí  s obchodnímími podmínkami, které potvrzuje v nákupním košíku pomocí jejich zaškrtnutí (zakliknutí) při odeslání internetové objednávky.
 • Jestliže zaslaná objednávka není v souladu s uvedenými obchodními podmínkami Fotosběrny s.r.o. nebo pokud klientem nahraný materiál  na server Fotosběrny s.r.o. je v rozporu s obecnými pravidly morálky např. pornografie, dětská pornografie, fotomateriál obsahující násilí na lidech, zvířatech či je nahraný materiál v rozporu se všeobecně závaznými právními předpisy může Fofosběrna s.r.o. objednávku kdykoliv odmítnou.
 • Data pro zhotovení foto-výrobku je možné nahrávat na sever pouze ve stanovených formátech :  jpg, png, gif, avšak maximálně  do velikosti jednoho obrazového souboru 50 MB. V případě většího souboru dat může zhotovitel odmítnout převzetí objednávky ke zpracování.

4. Reklamace a kvalita dat

 • Fotosběrna s.r.o.  nezodpovídá za kvalitu nahraných dat na server Fotosběrny s.r.o. Zhotovitel  nehodnotí případně nedostatečnou kvalitu nahraných dat jako je např. malé rozlišení, rozdílná barevnost, neostrost aj. Zákazník musí sám uvážit vhodnost a kvalitu nahraných dat pro požadovaný výsledný výrobek. Kvalita nahraných dat není důvodem k reklamaci, objednávka zaslaná zákazníkem bude zpracována v co nejlepší kvalita nahraných dat a v klientem zvolených kritériích.
 • Zhotovitel si vyhrazuje právo na samostatné vylepšení kvality nahraných dat a případnou úpravu souborů pro lepší přenos dat, dle vlastního uvážení.
 • Reklamace ořezu fotografií, kterou si zákazník sám zvolil v objednávce a ta byla poskytovatelem dodržena, nebude uznána. V případě vzniku škody způsobené nepromyšleným či nechtěným nebo neinformovaným užitím Stránek www.barevnefoto.cz  nebo služeb Fotosběrna s.r.o. , jehož výsledek se nebude shodovat očekávání zákazníka, odpovídá výhradně zákazník, v žádném případě Fotosběrna s.r.o..  Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za případnou ztrátu nebo poškození dat během jejich elektronického přenosu.
 • Zákazník je oprávněn uplatnit reklamaci ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. Doporučujeme zákazníkovi překontrolovat objednané zboží a reklamovat zjevné vady co nejdříve po převzetí.
 • U jednoznačných nedostatků ve zpracování objednávky má zákazník právo na uplatnění reklamace. Není možné uplatňovat reklamaci u záležitostí osobního vkusu a cítění zákazníka, jako je např. odstín a barevné podání fotografií. Zhotovitel nenese odpovědnost pokud barvy na fotografiích nebudou stoprocentně souhlasit s dodanými soubory, jelikož technicky nelze zaručit jejich přesnou shodu a to ani přes vysoké kvality tisku a spotřebního materiálu. Za vadu dále není považováno mechanické poškození foto-výrobků nebo  jejich běžné opotřebení apod.
 • Zhotovitel Fotosběrna s.r.o. odpovídá za náležité zabalení zboží. Jestliže je zásilka jakkoliv zvenčí poškozena, například je roztržená obálka, může zákazník  odmítnout zásilku převzít. V takovém případě se zásilka vrátí nazpět zhotoviteli, který reklamaci sám vyřídí. A zákazníkovi bezodkladně zašle novou zásilku. V případě potřeby bude zboží nově zhotoveno a klientovi odesláno.
 • V případě zjevného poškození zásilky může zákazník  při doručení zkontrolovat jeho obsah. Doručující řidič přepravní společnosti zaznamená tuto kontrolu do protokolu, který vyhotoví společně se zákazníkem (“Škodový zápis”).
 • Jestliže zákazník převezme zvenčí neporušený balík a po jeho otevření zjistí, že obsah je poškozen, reklamaci může zákazník uplatňovat přímo na zhotovitele a to odesláním e-mailu s přiloženým vyplněným dokumentem „Reklamační protokol“ a odeslání na e-mail info@barevnefoto.cz . Reklamace jsou vyřizovány bezodkladně, a to nejpozději do 30 dnů od obdržení zásilky.
 • Zákazník má v závislosti na druhu vady ze zákona nárok na dodání nové věci bez vady, odstranění vady, slevu z ceny nebo odstoupení od smlouvy. Vzhledem k povaze zboží jsou však veškeré vady považovány za odstranitelné a nepodstatné a oprávněné reklamace jsou řešeny dodáním nových produktů. U oprávněné reklamace náleží zákazníkovi náhrada účelně vynaložených nákladů.
 • Postup  pro vyřízení reklamace je následující, každá reklamace musí být nahlášena písemně na e-mail info@barevnefoto.cz, který musí obsahovat přiložený vyplněný reklamační protokol. Vzor reklamačního protokolu je k dispozici ke stažení pod uvedenými obchodními podmínkami. Fotosběrna s.r.o. do přibližně 24 hodin (v provozních hodinách) zpracuje reklamační protokol a odešle e-mailem klientovi potřebné informace pro vyřízení reklamace, případné požádá o doplnění neúplných údajů. Zákazník poté odešle reklamované zboží společně s přiloženým daňovým dokladem na adresu stanovenou Fotosběrna s.r.o., která bude uvedena e-mailu o přijetí reklamačního protokolu. Doporučujeme zákazníkovi zásilku s reklamací odeslat doporučeně. Zákazníkem odeslané zásilky, které budou doručené na dobírku nebudou společností Fotosběrna s.r.o. přijaty. Reklamované zboží bude následně posouzeno a klient bude písemně e-mailem vyrozuměn o způsobu vyřízení reklamace. Reklamace společnost Fotosběrna s.r.o. vyřizuje bezodkladně nejpozději do 30 dnů od doručení reklamované zásilky. Reklamace vad díla musí být klientem písemně uplatněna do šesti měsíců od data převzetí zásilky, tedy zákonem stanovené záruční lhůtě.

5. Zrušení objednávky

 • Zákazník bere na vědomí, že v okamžiku uzavření smluvního vztahu o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání zákazníka, uzavřel zákazník s Fotosběrna s.r.o. smlouvu o zhotovení věci na zakázku, která je v souladu s § 1837 občanského zákoníku. Zákazník tedy nemá právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů bez uvedení důvodu, jelikož se jedná o  zboží které je dle zákona upravené na přání zákazníka a splňuje tedy jiné podmínky než pro běžný nákup zboží přes internetový obchod, zhotovené výrobky  nemůže Fotosběrna s.r.o. prodat dalšímu zákazníkovi. Proto žádáme zákazníky, aby předem zvážili svou objednávku a její odeslání, které stvrzuje souhlas a přijetí uvedených obchodních podmínek. Následné zrušení nebo odstoupení od smlouvy není možné.

6. Ochrana osobních údajů zákazníka

 • Zákazník odesláním objednávky dává souhlas se zpracováním a použitím svým osobních údajů, které vyplnil v elektronické objednávce na online obchodě www.barevnefoto.cz  . Zpracování osobních údajů zákazníka probíhá  v souladu s platnými zákony České republiky. Poskytnuté osobní údaje jsou nezbytné pro realizaci a odeslání  objednávky na zákazníkem požadovanou adresu doručení. Zhotovitel může tyto osobní údaje použít pro účely realizace objednávky, odeslání zákazníkovi a pro své marketingové akce, avšak nejsou předmětem prodeje. Zákazník může kdykoliv zamítnout další používání osobních údajů a odstranit tak své osobní údaje z databáze a to prostřednictvím e-mailu na adresu info@barevnefoto.cz .

7. Autorská práva

 • Zákazník, vytvářející objednávku na online obchodně www.barevnefoto.cz , prohlašuje, že je majitelem autorských práv veškerého materiálu, který ke zpracování objednávky nahrává na sever. Zákazníkovi zůstávají zachována veškerá autorská práva k jeho vlastnímu materiálu, který nahrál na server Fotosběrny s.r.o. Každý zákazník ručí sám za sebe a nese veškeré následky a zodpovědnost při porušení autorských práv. V případě porušení autorských práv hradí zákazník také veškeré případné škody vyplývající z porušení autorských práv.
 • Zhotovitel automaticky po ukončení zakázky (doručení zásilky)  nahraná data vhodným technickým nástrojem odstraněna ze svého serveru. V případě uznané reklamace, a požadavku opakované výroby foto-výrobu, musí klient znovu předat podkladová data ke zpracování.

8. Doba zpracování a dodací lhůta

 • Doba zpracování a dodání foto-výrobků společností Fotosběrna s.r.o.  je orientační a uvedena na internetových stránkách www.barevnefoto.cz v aktualizovaném a platném ceníku.
 • Orientační doba zpracování a dodání foto-výrobků může být nečekaně prodloužena výjimečnými situacemi a stavy výroby, jako jsou například oprava a údržba výrobního stroje nebo čekáním na náhradní díly pro opravu výrobního stroje.
 • Prodloužení orientační doby zpracování a dodání zakázky může být také  ve výjimečných případech  způsobeno nepředpokládaným navýšením objemu zakázek nebo zásahem vyšší moci .
 • Orientační doba doručení objednané zakázky může být  nestandardně a nečekaně prodloužena vlivem dopravce. Může tedy dojít k prodloužení uváděné orientační doby doručení zásilky, způsobené jejím pozdním doručení přepravní společností, které zhotovitel nemůže ovlivnit.
 • Prodloužení orientační doby dodání objednané zásilky, resp. její opoždění, zákazníka neopravňuje k nepřevzetí zásilky nebo požadování jakékoliv náhrady nebo slevy za opožděné doručení zásilky.

9. Závěrečné ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky společnosti Fotosběrna s.r.o. jsou nedílnou součástí každé smlouvy o zhotovení věci na zakázku, pokud nedojde mezi zhotovitelem a objednatelem k písemné dohodě o změně, případně vyloučení těchto obchodních podmínek. Uvedené obchodní podmínky jsou volně přístupné internetové adrese www.barevnefoto.cz
 • Zhotovitel  je oprávněna bez zákazníkova předchozího souhlasu omezit nebo zrušit některé z poskytovaných služeb a to ojedinělému zákazníkovi nebo všem zákazníkům.
 • Smluvní vztahy mezi zákazníkem a zhotovitelem se řídí ustanoveními Občanského zákoníku a Obchodního zákoníku České republiky.
 • Fotosběrna s.r.o.  si vyhrazuje právo kdykoli Obchodní podmínky změnit či doplnit v důsledku změn právních předpisů nebo jiných podstatných okolností. Tyto změny a doplňky budou účinné po jejich oznámení zákazníkovi na webových stránkách www.barevnefoto.cz

 

Obchodní podmínky Fotosběrna s.r.o.  nabývají platnosti a účinnosti dnem 14.11.2015

 


Soubory ke stažení

reklamaeni-protokol-fotosberna-s-r-o.pdf Reklamační protokol_Fotosběrna s.r.o. (29 kB)

Zpět
Zpracování do 24 hodinDoprava zdarmaPřátelské jednáníNákup bez registraceNejrychlejší uploadVelký výběrPC, mobil i tablet

Zpracování
fotografií
do 24 HOD
za 149Kč

Doprava
ZDARMA
při objednávce
od 1.500Kč

Přátelské
jednání
a pomoc

Snadno bez
registrace
a instalace
programů

Nejrychlejší
nahrávání
fotografií
přes web

Výběr
z mnoha
velikostí
fotek

Odkudkoliv
z tabletu
i chytrého
telefonu